Så här går en bouppteckning i Solna till

I Sverige följs en nära anhörigs död av ett lagstadgat krav. Vi syftar på en så kallad bouppteckning i Solna. Detta är en process som är detaljerad och strukturerad, samt är avgörande för att säkerställa att dödsboets tillgångar och skulder inventeras och registreras. Detta ska ske på ett noggrant sätt innan kvarlåtenskapen fördelas korrekt mellan arvingarna. Här beskriver vi steg för steg hur denna process går till.

11 steg till en korrekt utförd bouppteckning i Solna

En korrekt utförd bouppteckning i Solna går vanligtvis till så här:

 1. Anmälan om dödsfall. Det första steget, som vanligtvis hanteras av begravningsbyrån, är att meddela Skatteverket om dödsfallet. Denna åtgärd sätter igång själva processen.
 2. Insamling av relevant dokumentation. Därefter samlas all relevant dokumentation som rör den avlidnes tillgångar och skulder in. Detta inkluderar såväl fastighetshandlingar som kontoutdrag, försäkringsbrev, lånehandlingar och alla andra finansiella handlingar.
 3. Fastställande av arvingar. I detta steg identifieras och bekräftas alla lagliga arvingar till den avlidne. Denna del i processen kan baseras på ett giltigt testamente eller, om inget sådant finns, enligt den svenska arvsordningen.
 4. Håll ett möte om bodelningen. Arvingarna samlas för att diskutera fördelningen av kvarlåtenskapen. Det är viktigt att dokumentera mötet genom att föra protokoll.
 5. Upprättande av bouppteckningen. I detta steg upprättas själva dokumentet. Det bör innehålla uppgifter om banksaldon, fastigheter, fordon, personliga tillhörigheter, skulder och andra ekonomiska förpliktelser.
 6. Värdering. Varje tillgång i dödsboet behöver värderas. Detta är avgörande för såväl fördelningen som för skattekonsekvenser.
 7. Hantering av skulder. Innan tillgångarna fördelas måste alla den avlidnes utestående skulder regleras. Dessa kan innefatta lån, inteckningar eller andra ekonomiska förpliktelser.
 8. Inlämning till Skatteverket. När bouppteckningshandlingen är komplett måste den skickas in till Skatteverket. Detta måste göras inom tre månader efter dödsfallet, även om förlängningar av tidsfristen i vissa fall kan bli aktuella.
 9. Betalning av arvsskatt. Utifrån bouppteckningen kommer Skatteverket att avgöra om någon arvsskatt ska betalas.
 10. Fördelning av tillgångarna. När alla skulder är betalda och eventuella skatter har betalts fördelas de återstående tillgångarna mellan arvingarna.
 11. Dokumentation. Hela processen bör dokumenteras noggrant, inklusive fördelningen av tillgångarna. Detta är viktigt för framtida referens eller i händelse av rättsliga tvister.